Google powers up PDF tools in Chrome browser

Google ابزارهای PDF را در مرورگر کروم تقویت می کند – اما یک مشکل وجود دارد

255 بازدیدها