نویسنده

تحریریه

خریدوانه مجله تکنولوژیست و به بررسی محصولات دیجیتالی پرداخته و راهنمای خرید انواع گجت ها و ویدیو های آنباکسینگ کالاهای دیجتال را آورده است.

54 مقاله